Manja slova Veća slova RSSSektor za najavu brodova i tehničko održavanje

Nexhat Kapidani
Pomoćnik direktora 
Sektor za najavu brodova i tehničko održavanje
Telefon: +382 30 313 240 / +382 30 313 241 
Email: nexhat.kapidani@pomorstvo.me
Fax: +382 30 313 274
Adresa: Ul. Maršala Tita 7, Bar

U Sektoru za najavu brodova i tehničko održavanje - vrše se poslovi koji se odnose na sakupljanje informacija o brodovima koji uplovljavaju i isplovljavaju iz luka Crne Gore kao i vođenje baze podataka o uplovljenju i isplovljenju brodova. 

Vrši se primjena međunarodnih i evropskih standarda u domenu pomorskih digitalnih sistema. Osim toga vrši se i preventivno i korektivno održavanje cjelokupne infrastrukture i tehničkog sistema Uprave (VTMIS i GMDSS opreme, objekata  pomorske signalizacije, ICT opreme, elektro–mašinskih uređaja, plovila i drugih uređaja) i evidencija istih. 

Izrada periodičnih planova i programa preventivnog i korektivnog održavanja, ispitivanje uzroka otkazivanja tehničkih sistema kao i kontrolu rukovanja istim. 

Sprovođenje uputstava i propisa o zaštiti na radu i održavanje sredstava zaštite na radu uz praćenje uputstava i propisa o protivpožarnoj zaštiti i održavanju sredstava i sistema protivpožarne zaštite.

Sektor sigurnosti plovidbe

Žarko Lukšić
Pomoćnik direktora 
Sektor sigurnosti plovidbe
Telefon: +382 30 313 240 / +382 30 313 241 
Email: zarko.luksic@pomorstvo.me
Fax: +382 30 313 274
Adresa: Ul. Maršala Tita 7, Bar

U Sektoru sigurnosti plovidbe, vrše se poslovi: radio službe na pomorskim plovnim putevima za potrebe pomorskog saobraćaja, prikupljanjem hidrografskih, okeanografskih i meteoroloških podataka i njihovo emitovanje radio vezom; nadzora i kontrole pomorskog saobraćaja, koordiniranja, organizovanja i obavljanja akcija traganja i spašavanja na moru i akcija zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata; planiranja, organizovanja i realizaciju redovnih vježbi i saradnju sa ostalim državnim organima i međunarodnim organizacijama u skladu sa Nacionalnim planom traganja i spašavanja i Nacionalnim planom za hitno reagovanje u slučajevima zagadjenja mora sa plovnih objekata i druge poslove iz djelokruga utvrđene nadležnosti. U okviru Sektora postoje i dva Odsjeka i to: Odsjek pomorskog operativnog centra (POC) i Odsjek traganja i spašavanja na moru.

Sektor za ljudske resurse i prvostepeni upravni postupak

Ivana Martinić
Pomoćnica direktora
Sektor za ljudske resurse i prvostepeni upravni postupak
Telefon: +382 30 313 240 / +382 30 313 241 
Email: ivana.martinic@pomorstvo.me
Fax: +382 30 313 274
Adresa: Ul. Maršala Tita 7, Bar

U Sektoru za ljudske resurse i prvostepeni upravni postupak - obavljaju se poslovi koji se odnose na: upravljanje ljudskim resursima, kadrovski i opšti poslovi, vođenje upravnog postupka i odlučivanje u tom postupku, donošenje i izvršenje rješenja i drugih pojedinačnih akata, preduzimanje upravnih aktivnosti, mjera i upravnih radnji, praćenje njihovog izvršavanja, davanje objašnjenja i stručnih uputstava i instrukcija za rad i ukazivanje stručne pomoći; primjenu domaćih propisa, međunarodnih sporazuma i standarda; obezbjeđivanje izvršavanja zakona i drugih propisa; primjenu međunarodnih i evropskih konvencija, protokola i sporazuma iz djelokruga utvrđene nadležnosti; saradnja sa ovlašćenim međunarodnim organizacijama i ovlašćenim organima drugih država iz djelokruga rada uprave i druge poslove iz djelokruga utvrđene nadležnosti

Sektor za upravljanje lukama

Vladimir Stjepčević
Pomoćnik direktora 
Sektor za upravljanje lukama 
Telefon: +382 30 313 240 / +382 30 313 241
Email: luckauprava@t-com.me
Fax: +382 30 313 274
Adresa: Ul. Maršala Tita 7, Bar

U Sektoru za upravljanje lukama – vrše se poslovi koji se odnose na: luke od nacionalnog značaja; brigu o izgradnji, rekonstrukciji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju luka; nadzor nad korišćenjem luka, pružanjem lučkih usluga i obavljanjem ostalih djelatnosti u lukama; kontrolu nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom lučke infrastrukture i suprastrukture; obezbjeđenje uslova za obavljanje pomorskog saobraćaja i lučkih usluga u lukama i na sidrištima luka; primjenu domaćih propisa, međunarodnih sporazuma i standarda koji se odnose na luke; pripremu planova razvoja luka koje donosi Vlada; obezbjeđenje poslovanja luka u skladu sa tržišnim principima; pripremu kriterijuma za utvrđivanje visine naknade za korišćenje lučke infrastrukture; pripremu koncesionog akta, učestvovanje u postupku za dodjelu koncesije i zaključivanje ugovora o koncesiji; odobravanje iznosa naknade za lučke usluge na osnovu maksimalno utvrđenog iznosa ove naknade; kontrolu izvršavanja ugovora o koncesiji; regulaciju i koordinaciju odnosa i aktivnosti između koncesionara; vođenje registra koncesija; obezbjeđenje ispunjavanja uslova utvrđenih međunarodnim i domaćim propisima kojima se reguliše sprečavanje zagađivanja životne sredine sa brodova, zaštita morske sredine i priobalnog područja i civilna odgovornost za štetu izazvanu zagađenjem; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.