Manja slova Veća slova RSS


        ANDROMEDA 

Akronim

Poboljšano zajedničko okruženje za širenje informacija za sisteme granične komande, kontrole i koordinacije (An EnhaNceD Common InfoRmatiOn Sharing EnvironMent for BordEr CommanD, Control and CoordinAtion SystemsANDROMEDA)

Tema projekta

Pokazivanje primijenjenih rješenja za poboljšanje granične i spoljne bezbjednosti

Trajanje projekta

18 mjeseci, počev od 1.septembra 2019.godine/ 8 radnih paketa

Partneri

Ukupan broj partnera u konzorcijumu je 19 (industrijski i tehnički partneri, akademske institucije i krajnji korisnici) iz 9 zemalja

Radni napori (Person/months)

Za UPSUL je opredijeljeno  41 person/month u toku cijelog projekta

Iznos granta

Ukupan iznos granta za sve partnere 4 999 462,50 EUR

Budžet UPSUL

123 750,00 EUR

Radni paketi u kojima UPSUL učesvtuje

Koordinacija i upravljanje projektom (WP1); Operativna analiza, zahtjevi korisnika i tehnička specifikacija (WP2); Cjelokupni dizajn, arhitektura i interoperabilnost sistema (WP3); Integracija sistema i testiranje (WP5); Pilot demonstracija, provjera i ocjenjivanje (WP 6); Aktivnosti stvaranja uticaja, eksploatacija i standardizacija (WP7)

Posebna uloga UPSUL-a

Kao krajnji korisnik, UPSUL će učestvovati u Procesu testiranja za jadransko-jonski region.

Polja djelovanja

Bezbjednost, otkrivanje, identifikacija i potvrđivanje, misijske sposobnosti, granični nadzor

Povezane oblasti

CISE, EUROSUR (Evropski nadzor), situaciona osviješćenost, komanda i kontrola

Rezime projekta

Cilj projekta je da otključa puni potencijal koncepta CISE, validacijom tokom dugog vremenskog perioda CISE kompatibilnih sistema za komandu, kontrolu i koordinaciju iz nekoliko obalnih i pograničnih agencija. Istovremeno se predviđa dalje unapređenje, potvrđivanje i demonstracija CISE-a proširivanjem njegovog obima za kopnene granice i prilagođavanjem relevantnih C2 rješenja i pratećih usluga. To će se postići širenjem CISE modela podataka zasnovanim na slučajevima i zahtjevima korišćenja i prilagođavanjem vrhunskih komandno-kontrolnih sistema za potpuno usaglašavanje sa poboljšanim modelom i obrascima razmjene poruka CISE.

 

         COMPASS2020

Akronim

Koordinacija pomorskih sredstava za stalni i sistemski nadzor (Coordination Of Maritime assets for Persistent And Systematic Surveillance —  ‘COMPASS2020)

Tema projekta

Pokazivanje primijenjenih rješenja za poboljšanje granične i spoljne bezbjednosti

Trajanje projekta

18 mjeseci, počev od 1.jula, 2019.godine/ 8 radnih paketa

Partneri

Ukupan broj partnera u konzorcijumu je 14 (industrijski i tehnički partneri, akademske institucije i krajnji korisnici) iz 8 zemalja

Radni napori (Person/months)

Za UPSUL je opredijeljeno  40 person/month u toku cijelog projekta

Iznos granta

Ukupan iznos granta za sve partnere 4 838 489,61EUR

Budžet UPSUL

150 000,00 EUR

Radni paketi u kojima UPSUL učesvtuje

Koordinacija i upravljanje projektom (WP1); Slučajevi upotrebe, Koncept Operacija i zahtjevi (WP2); Misijski sistemi i platforme adaptacije sistema COMPASS2020 (WP3); Integracija i testiranje sistema COMPASS2020 (WP4); Pokazivanje COMPASS2020 (WP5); Komunikacija i domet (WP 6); Aktivnosti stvaranja uticaja, eksploatacija i standardizacija (WP7)

Polja djelovanja

Bezbjednost, misijske sposobnosti, granični nadzor

Povezane oblasti

Pomorski nadzor

Rezime projekta

Spoljne granice EU su bile pod velikim pritiskom, podvrgnute raznim pretnjama, kao što su neregularna migracija i trgovina narkoticima. U tom kontekstu, pogranične i pomorske patrolne vlasti suočavaju se sa različitim izazovima koji uključuju heterogenost saobraćaja sa ilegalnim aktivnostima u evropskim vodama, i ostalim ograničenjima.

Iako je u domenu tehnologija i alata za nadzor uloženo izrazito ulaganje, ulazak nadležnih organa je spor, zbog nedostatka integracije takvih sistema sa postojećom nadzornom infrastrukturom. Da bi se odgovorilo na ove izazove, projekat COMPASS2020 ima za cilj da prikaže kombinovanu upotrebu i nesmetanu koordinaciju posade i bespilotnih sredstava kako bi se postigla veća pokrivenost, bolji kvalitet informacija i kraće vrijeme odziva u operacijama pomorskog nadzora. Predloženo rješenje zasnivaće se na Konceptu Operacija koji koristi više vazdušnih i podvodnih bespilotnih vozila sa poboljšanim sposobnostima i podržat će ih centralni, više-domeni i interoperabilni misijski sistem (MS) koji omogućava rad ovih platformi sa obje lokacije. Glavni cilj projekta COMPASS2020 je pokazati operativno rešenje za obezbeđivanje dugotrajnog i upornog nadzora, povećavajući svest o obalnoj straži i pomorskim vlastima i tako povećati ekonomičnost, dostupnost i pouzdanost operacija.

 
Projekti