Manja slova Veća slova RSS

1. EFFECTOR

Akronim

Sveobuhvatni  interoperabilni okvir za pomorsku situacionu sliku prilikom strateških i taktičkih operacija (An End to end Interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations –EFFECTOR)

Broj projekta 883374

Tema projekta

Pokazivanje primijenjenih rješenja za poboljšanje granične i spoljne bezbjednosti

Trajanje projekta

18 mjeseci, počev od 1.oktobra, 2020.godine

Partneri

Ukupan broj partnera u konzorcijumu je 16 (industrijski i tehnički partneri, akademske institucije i krajnji korisnici)

Rezime projekta

Projekat EFFECTOR ima za cilj da pospješi pomorski nadzor i da unaprijedi saradnju između zainteresovanih strana putem implementacije Okvira interoperabilnosti i fuzijom povezanih podatka i analitičkih usluga u domenu pomorskog nadzora i granične sigurnosti, što će omogućiti brže otkrivanje novih događaja, bolje informisanje donosioca odluka, postizanje zajedničkog razumijevanja kao i preduzimanja prekograničnih akcija. Projekat EFFECTOR će pružiti mogućnost punog sistemskog pomorskog nadzora i razmjenu podataka na taktičkom i strateškom nivou, uvođenjem primjenjenih rješenja za poboljšanje spoljne sigurnosti i granica, uključujući implementaciju višeslojne platforme podataka u skladu sa CISE-om, usvajanjem standarda interoperabilnosti za obradu podataka i sistema u pomorskom okruženju i demonstracijom novih koncepata i alata za semantičko predstavljanje, fuziju podataka i analitiku na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou. 

Web stranica projekta i socijalne mreže

https://www.effector-project.eu/

https://twitter.com/effector_h2020

https://www.linkedin.com/company/68868072

 

2. ePIcenter

Akronim

Poboljšani pristup u transportu roba kompatibilan sa fizičkim internetom i ekološkim principima (Enhanced Physical Internet-Compatible Earth-frieNdly freight Transportation answer ePIcenter)

Broj projekta 861584

Tema projekta

Povećanje efikasnosti u integrisanom multimodalnom transportu, transportnim sistemima sa niskom emisijom štetnih gasova i logistici posredstvom međunarodne saradnje partnerskih institucija (eng. MG-2-9-2019 of H2020 Mobility for Growth “InCo Flagship on Integrated multimodal, low-emission freight transport systems and logistics”)

Trajanje projekta

42 mjeseca, počev od 1.juna 2020.godine

Partneri

Ukupan broj partnera u konzorcijumu je 33 (industrijski i tehnički partneri, akademske institucije i krajnji korisnici) iz 15 zemalja

Rezime projekta

Cilj projekta je da se kreira interoperabilno okruženje zasnovano na cloud-u sa proširenim softverskim i rješenjima na bazi vještačke inteligencije adaptiranim za krajnje korisnike, uz podršku učesnika u globalnom prometnom lancu. Projekat će razmatrati potrebe modernih potrošača za jeftinijim i bržim transportom robe, sa uvođenjem transportnih inovacija kao što su hyperloop, autonomni/robotski sistemi (T-podi), najsavremenije tehnologije i tehnološke inicijative tipa blockchain, povećana digitalizacija u transportu, jedinstveni prozor (single window), EGNOS precizno pozicioniranje, i Program za posmatranje zemlje – COPERNICUS. Takođe, cilj projekta je ubrzati uvođenje fizičkog interneta (Psysical Internet), od kojeg će imati koristi periferni regioni i zemlje u razvoju. Planirano je i da se uvedu metode za lakši način dolaska brodova u luke čime će se smanjiti gužve i redovi čekanja.

Web stranica projekta i socijalne mreže

https://epicenterproject.eu/

https://www.linkedin.com/company/epicenter-eu

https://twitter.com/epicenter_eu

 

3.       RESPOND-A

Akronim

Naredna generacija savremene opreme i strategija upravljanja kritičnim misijama za prvu liniju reagovanja (Next-generation equipment tools and mission-critical strategies for First Responders RESPOND-A)

Broj projekta 883371

Tema projekta

Pokazivanje primijenjenih rješenja za poboljšanje granične i spoljne bezbjednosti

Trajanje projekta

36 mjeseci, počev od 1.juna, 2020.godine

Partneri

Ukupan broj partnera u konzorcijumu je 34 (industrijski i tehnički partneri, akademske institucije i krajnji korisnici) iz 12 zemalja

Rezime projekta

Evidentna je sve veća potreba organizacija/institucija na prvoj liniji reagovanja (first responders - FR) da uvedu pouzdane i efikasne sisteme za upravljanje informacijama koji omogućavaju veću svjesnost o situaciji i bolju zajedničku operativnu sliku. Da bi pratio savremene trendove, projekat RESPOND-A ima za cilj razvoj rješenja za korisnike, uz korišćenje 5G bežične komunikacije, proširene i virtualne stvarnosti, autonomnog robota i bespilotnih letilica u  koordinaciji, inteligentnih senzora za nošenje i pametno nadgledanje, geovizuelne analitike i obimne analize podataka, čime se obezbjeđuje pasivna i aktivna lokalizacija i praćenje. U tu svrhu RESPOND-A predviđa obuke za korisničke organizacije radi upoznavanja s tehnološkim ishodima projekta i njihovih performansi i efikasnosti u klasifikovanim objektima za obuku projektnih partnera sa hidrometeorološkim, geofizičkim i tehnološkim scenarijima katastrofe.

Web stranica projekta i socijalne mreže

https://respond-a-project.eu/

https://twitter.com/respond_a

https://www.linkedin.com/in/respond-a-project-2938381b3/  

 

4.      ANDROMEDA 

Akronim

Poboljšano zajedničko okruženje za razmjenu informacija za sisteme granične komande, kontrole i koordinacije (An EnhaNceD Common InfoRmatiOn Sharing EnvironMent for BordEr CommanD, Control and CoordinAtion Systems – ANDROMEDA)

Tema projekta

Pokazivanje primijenjenih rješenja za poboljšanje granične i spoljne bezbjednosti

Trajanje projekta

18 mjeseci, počev od 1.septembra 2019.godine

Partneri

Ukupan broj partnera u konzorcijumu je 19 (industrijski i tehnički partneri, akademske institucije i krajnji korisnici) iz zemalja

Rezime projekta

Cilj projekta je da otključa puni potencijal koncepta CISE, validacijom tokom dugog vremenskog perioda CISE kompatibilnih sistema za komandu, kontrolu i koordinaciju iz nekoliko obalnih i pograničnih agencija. Istovremeno se predviđa dalje unapređenje, potvrđivanje i demonstracija CISE-a proširivanjem njegovog obima za kopnene granice i prilagođavanjem relevantnih C2 rješenja i pratećih usluga. To će se postići širenjem CISE modela podataka zasnovanim na slučajevima i zahtjevima korišćenja i prilagođavanjem vrhunskih komandno-kontrolnih sistema za potpuno usaglašavanje sa poboljšanim modelom i obrascima razmjene poruka CISE.

Web stranica projekta i socijalne mreže

https://www.andromeda-project.eu/index.html

https://twitter.com/andromeda_h2020?s=20

https://www.linkedin.com/in/andromeda-horizon2020-project

 

5.       COMPASS2020

Akronim

Koordinacija pomorskih sredstava za stalni i sistemski nadzor (Coordination Of Maritime assets for Persistent And Systematic Surveillance — ‘COMPASS2020)

Tema projekta

Pokazivanje primijenjenih rješenja za poboljšanje granične i spoljne bezbjednosti

Trajanje projekta

18 mjeseci, počev od 1.maja, 2019.godine

Partneri

Ukupan broj partnera u konzorcijumu je 14 (industrijski i tehnički partneri, akademske institucije i krajnji korisnici) iz zemalja

Rezime projekta

Da bi se odgovorilo na razne izazove u okviru pomorske sigurnosti, pokrenut je projekat COMPASS2020 koji ima za cilj da prikaže kombinovanu upotrebu i nesmetanu koordinaciju posade i bespilotnih sredstava kako bi se postigla veća pokrivenost, bolji kvalitet informacija i kraće vrijeme odziva u operacijama pomorskog nadzora. Rješenje će se zasnivati na konceptu operacija koji koristi više vazdušnih i podvodnih bespilotnih vozila sa poboljšanim sposobnostima i podržaće ih centralni, interoperabilni misijski sistem (MS) koji omogućava rad ovih platformi. Glavni cilj projekta COMPASS2020 je pokazati operativno rješenje za obezbeđivanje konstantnog nadzora, poboljšavajući pomorsku sliku za pomorske vlasti i tako povećati ekonomičnost, dostupnost i pouzdanost.

Web stranica projekta i socijalne mreže

https://www.compass2020-project.eu/

https://www.linkedin.com/groups/13744501/


EUREKA

Akronim

Jadransko-jonski zajednički pristup za razvoj i harmonizaciju postupaka i propisa u oblasti sigurnosti plovidbe (eng. Adriatic-Ionian joint approach for development and harmonization of procedures and regulations in the field of navigation safety)

Broj projekta 1212

Tema projekta

Povezivanje (Jadransko-jonskog) regiona; povećavanje kapaciteta za integrisani transport, usluge prevoza, kao i multimodalnost u Jadransko-jonskom regionu

Trajanje projekta

30 mjeseci, počev od 1. decembra 2020. godine

Partneri

Ukupan broj partnera na projektu je 8 (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Hrvatske; Ministarstvo infrastrukture i transporta – Obalna straža Italije; Ministarstvo infrastrukture - Slovenačka pomorska administracija; Ministarstvo infrastrukture i energetike Albanije; Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore; Ministarstvo pomorstva i ostrvskih pitanja – Grčka obalna straža; Sveučilište u Rijeci – Pomorski fakultet i Pomorski fakultet Kotor - Univerzitet Crne Gore) + 1 (pridruženi partner, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine).

Rezime projekta

Sveukupni cilj EUREKA projekta je unapređenje pomorske sigurnosti u Jadransko-jonskom regionu, uvođenjem sistematske saradnje i koordinacije pomorskih administracija svih država regiona. Dodatno, konkretni ciljevi ovog projekta su: razvoj sistematske koordinacije, usaglašavanje pravnih osnova za saradnju, povećanje nivoa razmjene podataka, zatim harmonizacija i standardizacija Službi nadzora plovidbe (VTS), kao i razvoj zajedničkog obrazovnog sistema za VTS operatere.  

Kao projektni rezultat navodi se osnivanje Trajne transnacionalne mreže za pomorsku sigurnost (eng. Maritime Safety Permanent Transnational Network) koja će raditi na konstantnom unapređivanju svih oblasti regionalne pomorske sigurnosti, koordinaciji i saradnji kroz aktivnosti u okviru tematskih radnih grupa.

 

Glavni doprinos projekta se odnosi na:

 a) modernizaciju ADRIREP sistema koji će, kroz predlog nove rezolucije Međunarodne pomorske organizacije analizirati različite mogućnosti, razvijati nove procedure i regulative;

b) harmonizaciju i standardizaciju VTS službi u Jadransko-jonskom regionu;

c) analize, razvoj i pilotiranje harmonizovanih obuka za VTS operatere, uključujući standarde osposobljenosti;

 d) uvođenje sistema upravljanja pomorskim saobraćajem (eng. Sea Traffic Management Service), koji predstavlja novinu u Jadransko-jonskom regionu i koji će doprinjeti optimizaciji logističkih procesa u pomorskom transportu i lukama.

Web stranica projekta

https://eureka.adrioninterreg.eu/ 

*Ova web stranica projekta je kreirana uz finansijsku pomoć Evropske unije. Sadržaj web stranice je isključiva odgovornost Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore i ni pod kojim uslovima se ne može smatrati da odražava stav Evropske unije i/ili organa ADRION programa.Projekti