Manja slova Veća slova RSSSlužba za finansijsko - računovodstvene poslove i javne nabavke

Sendi Sinanović
Šef Službe za finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke
Telefon: +382 30 313 240 / +382 30 313 241
Email: sendi.sinanovic@pomorstvo.me
Fax: +382 30 313 274
Adresa: Ul. Maršala Tita 7, Bar

U Službi za finansijsko-računovodstvene poslove i javne nabavke vrše se poslovi koji se odnose na: finansijsko-knjigovodstveno poslovanje; projektovanje i realizaciju programskog budzeta; praćenje i realizaciju ugovora i drugih finansijskih obaveza; praćenje priliva i odliva sredstava; sačinjavanje informacija i izvještaja u vezi stanja finansijskih sredstava namijenjenih Upravi; obračun zarada i drugih naknada službenika i namještenika Uprave i sastavljanje obračunskih lista; blagajničko poslovanje; sačinjavanje i sprovođenje finansijskih planova; materijalno-finansijske poslove; sačinjavanje redovnih i vanrednih finansijskih izvještaja; pripremu i sprovodjenje plana javnih nabavki i sprovođenje postupka javnih nabavki u Upravi; poslove predviđene propisima koji se odnose na postupak javnih nabavki; pripremu izvještaja i davanje periodičnih izjašnjenja o sprovedenim javnim nabavkama; vođenje evidencija; i druge poslove iz djelokruga utvrđene nadležnosti.

Odjeljenje tehničkog inspektorata

Milo Radović
Načelnik Odjeljenja tehničkog inspektorata
Telefon: +382 32 671 252 / +382 32 660 090
Email: techinspect@pomorstvo.me
inspekt@pomorstvo.me
Fax: +382 32 671 251
Adresa: Obala Maršala Tita 1, Tivat

U Odjeljenju tehničkog inspektorata - vrše se poslovi koji se odnose na: utvrđivanje sposobnosti za plovidbu brodova, i drugih plovnih i plutajućih objekata na moru i unutrašnjim vodama Crne Gore, i to: vršenjem tehničkog nadzora kako postojećih tako i plovila u izgradnji, izdavanjem brodskih isprava, knjiga i svjedočanstava, izračunavanjem tonaže prilikom baždarenja plovnih objekata; vođenje evidencije; vršenje tehničke ekspertize pri nastalim pomorskim nezgodama i druge poslove iz djelokruga utvrđene nadležnosti.

Odjeljenje za tehnički pregled i registar jahti

Goran Kastratović
Načelnik Odjeljenja za tehnički pregled i Registar jahti
Telefon: +382 30 313 240 / +382 30 313 241
Email: registar.jahti@pomorstvo.me
Fax: +382 30 313 274
Adresa: Ul. Maršala Tita 7, Bar

Zakonom o jahtama je definisano da je jahta plovni objekat na motorni pogon ili jedra, koji može imati više od jednog trupa, namijenjen i opremljen za duži boravak na moru, za razonodu, sport i rekreaciju, čija dužina je veća od 7 m i koji se koristi za lične potrebe ili privrednu djelatnost. 
Pod pojmom »namijenjen i opremljen za duži boravak na moru« podrazumijevaju se odgovarajući uslovi smještaja i boravka koji osobama na jahti omogućuju duži autonomni boravak na moru prvenstveno s aspekta zaštite i sigurnosti. Jahta mora da bude zatvorenog tipa s nadgrađem, da ima osiguran kabinski i/ili posteljni smještaj za sve osobe na jahti, da ima fiksnu VHF radio stanicu, ventilaciju, rasvjetu, da posjeduje tank sa pitkom vodom i tank fekalija, kuhinju, sanitarne čvorove, mjesta za odlaganje sredstava za spašavanje i ličnih stvari za osobe na jahti.

Potrebna dokumenta za upis u Registar
Za upis jahte u Registar potrebno je dostaviti sljedeća dokumenta:
1. Zahtjev za upis u Registar sa predlogom imena jahte,
2. lična karta ili pasoš na uvid, radi utvrđivanja identiteta stranke za fizička lica ili potvrda o registraciji pravnog lica koje je vlasnik jahte,
3. punomoćje za zastupanje vlasnika, ovjereno u skladu sa zakonom,
4. polisa o obaveznom osiguranju u skladu sa zakonom kojim je uređeno obavezno osiguranje u saobraćaju,
5. rješenje o brisanju iz Registra ukoliko je predhodno bila upisana u Registar,
6. dokaz o vlasništvu jahte,
7. sertifikat o baždarenju ili o gradnji jahte,
8. dokaz o plaćenoj naknadi za upis.

Odjeljenje pomorske signalizacije

Adnan Karađuzović
Načelnik Odjeljenja pomorske signalizacije
Telefon: +382 30 313 240 / +382 30 313 241
Email: adnan.karadjuzovic@pomorstvo.me
Fax: +382 32 671 251
Adresa: Ul. Jovana Tomaševića, Bar

U Odjeljenju pomorske signalizacije - vrše se poslovi koji se odnose na: sigurnost plovidbe u obalnom moru Crne Gore u vezi sa uređivanjem I održavanjem pomorskih plovnih puteva, postavljanjem objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima I obezbjeđivanjem njihovog pravilnog funkcionisanja; održavanje objekata pomorske signalizacije; naplatu naknade za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima; saradnju pri izradi pomorskih karata, nautičkih publikacija, pripremanje I dostavljanje podataka za emitovanje oglasa za pomorce koji se odnose na pomorsku signalizaciju; primjenu međunarodnih I evropskih konvencija I sporazuma I saradnju sa ovlašćenim međunarodnim organizacijama; vrši I druge poslove iz djelokruga utvrđene nadležnosti.

Odjeljenje zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata

Odjeljenje zaštite mora od zagađenja sa plovnih objekata odgovorno je za djelatnosti koje se odnose na spriječavanje od i reagovanje na zagađenje mora sa plovnih objekata u skladu sa Naconalnim planom za hitno djelovanje u slučaju zagađenja mora sa brodova, kao i za ažuriranje i unaprijeđivanje Nacionalnog plana. Odjeljenje je odgovorno i za sačinjavanje propisa, uputstava i procedura u okviru svojih nadležnosti; saradnju sa državnim organima, međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima drugih država na polju spriječavanja od i reagovanje na zagađenje mora sa plovnih objekata; praćenje i implementacija međunarodnih konvencija i evropskih direktiva iz ove oblasti; pregled i davanje saglasnosti na planove za spriječavanje zagađenja u lukama i marinama; davanje stručnih mišljenja Direktoru u vezi sa složenim pitanjima koja se odnose na spriječavanje od i reagovanje na zagađenje mora.